Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych kontrahentów, dlatego poniżej wyjaśnimy dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób, gdzie dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:

a) „Dane osobowe”

Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Przetwarzanie danych osobowych

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

c) Rozporządzenie lub RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Atempol sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Karola Miarki 2, 41-940 Piekary Śląskie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod KRS0000056421, NIP 653-000-02-29, kontakt atempol@atempol.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub „ATEMPOL”.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez ATEMPOL Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące
uprawnienia:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie
danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO,
wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@atempol.pl

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które podjęliśmy w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Jak chronimy dane ?

ATEMPOL dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas i na jakiej podstawie prawnej?

A. Kontakt e-mailowy
Prowadząc z nami korespondencję mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane.
Celem przetwarzania Twoich danych jest utrzymanie kontaktu z Tobą, , co wiąże się z przechowywaniem Twoich danych w naszym zbiorze Kontrahentów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z prowadzenia z nami korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji przez czas prowadzenia działalności przez ATEMPOL lub do czasu otrzymania Twojego żądania jej usunięcia, chyba że jej usunięcie będzie niemożliwe, ze względu na nasze usprawiedliwione interesy polegające np. na obronie przed potencjalnymi roszczeniami.

B. Współpraca i realizacja umowy
Jeżeli prowadzona przez nas korespondencja lub inna forma kontaktu doprowadzi do nawiązania współpracy, Twoje dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz zrealizowania usługi, co wiąże się z przechowywaniem Twoich danych w naszym zbiorze Kontrahentów. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli realizacja łączącej nas umowy lub czynności, których podjęcie jest konieczne do jej zawarcia. W związku z naszą współpracą Twoje dane mogą być także przetwarzane w celach księgowych oraz archiwalnych i statystycznych. Poniżej znajdziesz dokładne informacje opisujące przetwarzanie danych w tych celach.

C. Rozliczenia
Jeżeli korzystasz z naszych usług płatnych i zawrzemy w związku z tym umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez ATEMPOL dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

D. Pliki cookie i inne technologie
Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy by była ona jak najlepsza. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu tworzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności i stron oraz aplikacji mobilnych należących do ATEMPOL. Dla zrealizowania tego celu, przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronach ATEMPOL (np.

odwiedzane przez Ciebie strony i podstrony ATEMPOL, ilość czasu spędzonego na stronie, Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Wykorzystujemy również technologie plików cookies.
Cookies to niewielki informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system informatyczny. Można wyróżnić dwa rodzaje plików cookies: własne oraz cookies podmiotów trzecich.

E. Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. W każdej chwili masz możliwość zarządzania plikami cookies, poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki. Możesz także zupełnie je usunąć. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

F. Analiza i statystyka
Wykorzystujemy pliki cookies do analizowania statystyk naszych stron, takich jak liczba odwiedzających, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics (wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC). Korzystamy także z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy (wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook).

Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń
W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przez sądami i innymi organami państwowymi.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków ATEMPOL wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na ATEMPOL przez uprawnione organy.

Postanowienia końcowe
ATEMPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie ATEMPOL w zakładce
„polityka prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.