Projektowanie i wdrażanie systemów sterowania i automatyki, znajdujących zastosowanie w większości urządzeń i linii technologicznych różnych gałęzi przemysłu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysoko kwalifikowanego personelu, stanowi zasadniczy cel istnienia i działań Spółki jako organizacji zdolnej sprostać współczesnym wymaganiom rynku oraz rosnącym oczekiwaniom klientów.

ATEMPOL w swej ofercie obejmującej projektowanie, programowanie, uruchamianie, serwisowanie, doradztwo techniczne, sprzedaż oraz autoryzowane szkolenia w zakresie oprogramowania sterowników SIMATIC firmy Siemens, poprzez szybkie opanowanie każdej nowej technologii związanej z automatyzacją produkcji, umacnia i rozwija pozycję czołowego dostawcy tego rodzaju usług, dostarczając zadowolenia klientom, zaufania dostawcom oraz satysfakcji zatrudnionemu personelowi.

Stosownie do zakresu prowadzonej działalności, kierownictwo Spółki zapewnia odpowiednią infrastrukturę oraz środowisko pracy, a także wyposażenie i inne usługi pomocnicze, niezbędne do dostarczenia wyrobu, zgodnie z oczekiwaniami klienta oraz wymaganiami społecznymi.
Celem skutecznej i efektywnej realizacji usług, ustanowiono w Spółce procesy dla których przydzielono odpowiedni personel oraz wyznaczono cele jakościowe, podlegające monitorowaniu, ocenie i okresowej weryfikacji.
Jednym z kryteriów oceny zaangażowania pracowników w przebieg procesów jest analiza stopnia osiągania wyznaczonych celów, dlatego Zarząd Spółki zapewnia zatrudnionemu personelowi podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie posiadanej wiedzy, m.in. w ramach systematycznych szkoleń.

Specyfika oferty ATEMPOL-u sprawia, że dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i dostarczanych wyrobów, utrzymywana jest i rozwijana partnerska współpraca z dostawcami, których wyroby zapewniają Spółce konkurencyjność na rynku.
Nadzorowana jakość na każdym etapie realizowanej usługi jest tym elementem zarządzania Spółką, który gwarantuje, że poszczególne działania są oceniane, dokumentowane i weryfikowane.

Podstawą tak przyjętego postępowania są wymagania normy ISO 9001: 2009 , dotyczące systemu zarządzania jakością, zgodnie z którymi Zarząd – jako priorytet swych działań strategicznych – uznaje realizację następujących celów :

  • świadczenie usług oraz dostarczanie wyrobów bazujących na najnowszych technologiach i systemach sterowania
  • sprzedaż najwyższej jakosci wyrobów (podzespołów, produktów) wybranych producentów
  • ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności personelu zaangażowanego w projektowanie, programowanie i obsługę serwisową urządzeń i linii technologicznych
  • rozwijanie i doskonalenie procesów dla zapewnienia wysokiej (konkurencyjnej) jakości oferowanych usług

Gwarancją osiągnięcia celów jest efektywne zarządzanie zasobami Spółki, inwestowanie w infrastrukturę, zwłaszcza w sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz szkolenie pracowników.
W imieniu Zarządu ATEMPOL Sp. z o.o. zapewniam, że przedstawiona w niniejszym dokumencie polityka jakości, wyznaczająca ramy funkcjonowania Spółki, jest odpowiednia do celu istnienia organizacji, została zakomunikowana personelowi, jest przez każdego zatrudnionego zrozumiała, akceptowana i realizowana, a także przeglądana i aktualizowana dla potrzeb systemu podlegającego ciągłemu doskonaleniu.

Prezes Zarządu